Browsing Tag

அழகிய மணவாளர்

தாயார் தனியே சொர்க்கவாசல் கடக்கும் திருச்சி திருக்கோவில்

"கோழியும் கடலும் கோயில் கொண்ட கோவலரே யொப்பர் குன்றமன்ன பாழியும் தோழுமோர் நான்குடையர் பண்டிவர் தம்மையும் கண்டறியோம் வாழியரோ விவர் வண்ண மென்னில் மாகடல் போன்றுளர் கையில் வெய்ய…
Read More...