திருச்சி மாநகராட்சியின் புதிதாக வரையறுக்கப்பட்ட வார்டு -41

0
1

திருச்சி மாநகராட்சி 41வது வார்டு விவரங்கள்

 

வார்டு 41-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட (2019) வாக்குச்சாவடி பட்டியலில் அடங்கிய தெருக்களின் பெயர்கள்

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ), ஆதிதிராவிடர் மாரியம்மன் கோவில் தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) வைஜயந்திமாலா காலனி, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) அம்பேத்கார் காலனி,

2

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) பாலாஜி தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) கம்பர் தெரு, அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள். திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) முல்லைவாசல், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) தீனதயாளநகர் முதல் தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) தீனதயாளநகர் 2வது தெரு,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) தீனதயாளநகர் 3வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) வி.கே.என்.நகர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ)மேரீஸ்நகர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ)இந்திரா நகர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) தென்றல் நகர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) ஏ.ஆர்.அபார்ட்மென்ட்ஸ்,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ)காந்திநகர் 1வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 1வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 2வது தெரு, சுப்ரமணியபுரம் 3வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) எலைட் காலனி, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) எம்.ஆர்.டி.பி.கே.பில்டிங்,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ)கே.எம்.என்.பில்டிங், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) பெரியசாமி காலனி, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) ராமலிங்கம் காலனி, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுருளி கோயில் நான்காவது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) அசோகா பில்டிங், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) குருநாதன் காலனி,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) நவல்பட்டு ரோடு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 1 முதல் 19 வரை, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 19க்கு மேல்,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 2வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 2வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 3வது தெரு,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 4வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 5வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 6வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 7வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) காந்தி நகர் 8வது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) செல்வபுரம் முதல் தெரு,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுருளிகோயில் முதல் தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுருளிகோயில் இரண்டாவது தெரு, திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) சுருளிகோயில் மூன்றாவது தெரு, அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) நேதாஜி நகர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) செல்வபுரம் இரண்டாவது தெரு,

திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) மாரியம்மன் கோவில் தெரு, நொச்சிவயல்புதூர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) ஆதி திராவிடர் தெரு நொச்சிவயல்புதூர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) குடியானத் தெரு, நொச்சிவயல்புதூர், திருவெறும்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (பே.ஊ) கள்ளர் தெரு, நொச்சிவயல்புதூர்.

 

வாக்குச்சாவடியின் விவரம்

முக்குலத்தோர் மேல்நிலைப்பள்ளி, மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி

 

 

 

 

 

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.