திருச்சியில் (28/10/2021) இன்றைய சினிமா

0

திருச்சியில் (28/10/2021) இன்றைய சினிமா

 

28/10/2021  – வியாழக்கிழமை 

LA Sona Mina  Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : டாக்டர்

Screen – 1

நேரம் : 11.25AM, 2.45PM, 6.45PM, 10.25PM

doctor

படம் : அரண்மனை – 3

Screen – 2

நேரம் :11.40AM, 3.00PM , 7.00PM , 10.40PM

 

படம் : Venom 2 tamil

Screen – 3

நேரம் : 11:30AM , 2:50 PM , 6:30 AM , 10:20 PM

 

 

LA MARIS Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் : டாக்டர்

MARIS

நேரம் : 11.20AM , 2.40PM , 6.40PM , 10.30PM

doctor

படம் : அரண்மனை – 3

ROCK

நேரம் :11.30AM , 2.50PM, 6.50pm, 10.40PM

 

படம் : Venom 2 tamil

FORT

நேரம் : 7:00 PM

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.