திருச்சியில் 16/09/2021) இன்றைய சினிமா

0

திருச்சியில் 16/09/2021) இன்றைய சினிமா

16/09/2021  – வியாழக்கிழமை 

LA Sona Mina Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  லாபம்

Screen – 1

நேரம் : 11.20 AM, 2.40 PM, 6.25 PM, 10.15 PM

படம் : shang-chi Tamil

Screen – 2

நேரம் : 11.45 AM, 10.00 PM

படம் : Malignant-A -Tamil

Screen – 2

நேரம் : 2.50 PM, 6.45 PM

படம் :  தி கான்ஜீரிங் (தமிழ்)

Screen – 3

நேரம் : 12.00 AM, 6.30 PM

படம் :  Fast & Furious 9 (Tamil)

Screen – 3

நேரம் : 3.10 PM, 10.10 PM

படம் :  Thalaivi

Screen – 4

நேரம் : 11.40 AM, 3.00 PM, 6.50 PM, 10.35 PM

LA Maris  Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  லாபம்

MARIS

நேரம் : 11.30 AM, 2.55 PM, 6.40 PM,  10.30 PM

படம் : Thalaivi

ROCK

நேரம் : 11.20 AM, 2.40 PM, 6.30 PM,  10.20 PM

படம் : Malignant-A -English

Fort

நேரம் : 11.40 AM, 10.10 PM,

படம் : shang-chi Tamil

Fort

நேரம் : 2.45 PM, 6.50 PM

 

படம் : Fast & Furious 9 (Tamil)

Studio

நேரம் : 11.50 AM, 7.00 PM,

படம் : தி கான்ஜீரிங் (தமிழ்)

Studio

நேரம் : 3.10 PM, 10.00 PM

LA Ram Movie Schedule

இன்றைய காட்சிகள்:

படம் :  லாபம்

Screen – 1

நேரம் : 11.00 AM, 2.40 PM, 6.20 PM, 10.00 PM

Leave A Reply

Your email address will not be published.