திருச்சியில் 5 மணி நிலவரப்படி 66% வாக்குப்பதிவு: தொகுதி வாரியாக பட்டியல்:

0
D1

திருச்சியில் 5 மணி நிலவரப்படி 66% வாக்குப்பதிவு: தொகுதி வாரியாக பட்டியல்:

N2

Poll day report

Name of the District:Tiruchirappalli

 

 

SI.No

 

 

Name of the AC

Electors

Time

 

Male

 

Female

 

TG

 

Total

5.00PM

Male Female TG total  

%

 

1

 

138-Manapparai

 

141744

 

147758

 

10

 

289512

 

94837

 

98273

 

0

 

193110

 

66.70

 

2

 

139-Srirangam

 

150363

 

161093

 

28

 

311484

 

105367

 

108716

 

7

 

214090

 

68.73

 

3

140-Tiruchirappalli

{West)

 

129764

 

139351

 

17

 

269132

 

84217

 

82645

 

0

 

166862

 

62.00

 

4

141-Tiruchirappalli(J!ast)  

123798

 

131150

 

44

 

254992

 

76429

 

75027

 

2

 

151458

 

59.40

 

5

 

142-Thiruvreumbur

 

143784

 

149163

 

56

 

293003

 

85331

 

90382

 

12

 

175725

 

59.97

 

6

 

143-Lalgudi

 

105451

 

112371

 

15

 

217837

 

74856

 

78991

 

1

 

153848

 

70.63

 

7

144-

Mannachanallur

 

117994

 

126018

 

31

 

244043

 

84178

 

91312

 

1

 

175491

 

71.91

 

8

 

145-Musiri

 

113467

 

119166

 

21

 

232654

 

76525

 

81539

 

1

 

158065

 

67.94

 

9

 

146-Thuraiyur(S.C)

 

109415

 

116658

 

15

 

226088

 

74013

 

82935

 

2

 

156950

 

69.42

 

1135780

 

1202728

 

237

 

2338745

 

755753

 

789820

 

26

 

1545599

 

66.09

 

N3

Leave A Reply

Your email address will not be published.