திருச்சியில் 3 மணி வரை 55% வாக்குப்பதிவு: தொகுதி வாரியாக பட்டியல்:

0

திருச்சியில் 3 மணி வரை 55% வாக்குப்பதிவு: தொகுதி வாரியாக பட்டியல்:

                                                                                         Poll day report

Name of the District: Tiruchirappalli

 

 

SI.No

 

 

Name of the AC

Electors

Time

 

Male

 

Female

 

TG

 

Total

3.00 PM

Male Female others total %
 

1

 

138-Manapparai

 

141744

 

147758

 

10

 

289512

 

80072

 

75956

 

0

 

156028

 

53.89

 

2

 

139-Srirangam

 

150363

 

161093

 

28

 

311484

 

87025

 

88192

 

3

 

175220

 

56.25

 

3

140-Tiruchirappalli

{West)

 

129764

 

139351

 

17

 

269132

 

72745

 

69894

 

0

 

142639

 

53.00

 

4

141-Tiruchirappalli(J!ast)  

123798

 

131150

 

44

 

254992

 

66891

 

62732

 

2

 

129625

 

50.83

 

5

 

142-Thiruvreumbur

 

143784

 

149163

 

56

 

293003

 

73555

 

80377

 

0

 

153932

 

52.54

 

6

 

143-Lalgudi

 

105451

 

112371

 

15

 

217837

 

62732

 

66309

 

0

 

129041

 

59.24

 

7

144-

Mannachanallur

 

117994

 

126018

 

31

 

244043

 

71900

 

76276

 

1

 

148177

 

60.72

 

8

 

145-Musiri

 

113467

 

119166

 

21

 

232654

 

63025

 

66120

 

1

 

129146

 

55.51

 

9

 

146-Thuraiyur(S.C)

 

109415

 

116658

 

15

 

226088

 

60400

 

68024

 

1

 

128425

 

56.80

     

1135780

 

1202728

 

237

 

2338745

 

638345

 

653880

 

8

 

1292233

 

55.25

Leave A Reply

Your email address will not be published.