உங்களுக்காக……

0
1

அதிகம் சிரிப்பவர்கள் அதிகம் தனிமையில் வாடுபவர்கள்.

அதிகம் தூங்குபவர்கள் சோகத்தில் இருப்பவர்கள்.

வேகமாக அதே நேரம் குறைவாக பேசுபவர்கள், அதிகமாக  ரகசியங்களை வைத்திருப்பவர்கள்.

அழுகையை அடக்குபவர்கள் மனதால் பலவீனமானவர்கள்

முரட்டுத்தனமாக உண்பவர்கள் மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள்.

சின்னசின்ன விஷயங்களுக்கு அழுபவர்கள் அப்பாவிகள். மனத்தால் மென்மையானவர்கள்.

சின்னசின்ன விஷயங்களுக்கும் கோபப்படுபவர்கள் அன்புக்காக ஏங்குபவர்கள்.

 

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.