புதிய வாடகை சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது!

0
Full Page

இனி அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் கட்டாயம் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலரிடம் பதிவு செய்யப்படவேண்டும்! 11 மாதங்களுக்கு உட்பட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த விதிவிலக்கு இதற்குப் பொருந்தாது!
22-02-2019-ஆம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்தாலும் இதற்கு முந்தைய வாடகை ஒப்பந்தங்களுக்கும் இது பொருந்தும்! வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்திற்கும் இது பொருந்தும்! தொழிற்சாலைகளுக்குப் பொருந்தாது! இந்திய பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் இதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை! இந்திய முத்திரைச் சட்டப்பிரிவு 35 இதற்குப் பொருந்தும்! பதிவு அலுவலகத்தில் பதிய வேண்டிய ஒப்பந்தம் என்பது இதற்கு உட்படாதது! இதனைப் பதிவு செய்துகொள்ள www.tenancy.tn.gov.in எனும் இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது!

Half page

சீனியர் வழக்கறிஞர் T.A. புனிதன் (முகநூலில்)

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.