பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள்…. கிட்டிப்புல்

0
full

குறிதிறன் அதிகரிக்கும்

அளவீட்டு கணிதமுறை விளங்கும்

ஆபத்து காலத்தில் உதவியாகும்

கைகள் வலுப்பெறும்.

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.